Artykuł 1 – Definicje

Artykuł 2 – Tożsamość przedsiębiorcy

Artykuł 3 – Zastosowanie

Artykuł 4 – Oferta

Artykuł 5 – Umowa

Artykuł 6 – Prawo do odstąpienia od umowy

Artykuł 7 – Koszty w przypadku odstąpienia od umowy

Artykuł 8 – Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

Artykuł 9 – Cena

Artykuł 10 – Zgodność i gwarancja

Artykuł 11 – Dostawa i wykonanie

Artykuł 12 – Ciągłość świadczenia: czas trwania, rozwiązanie i przedłużenie

Artykuł 13 – Płatność

Artykuł 14 – Procedura składania skarg

Artykuł 15 – Spory

Artykuł 16 – Przepisy dodatkowe lub odmienne

 

Artykuł 1 – Definicje

W niniejszych warunkach następujące terminy mają następujące znaczenie:

Okres prolongaty: okres, w którym konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy;
Konsument: osoba fizyczna, która nie działa w ramach wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej i która zawiera z przedsiębiorcą umowę na odległość;
Dzień: dzień kalendarzowy;
Transakcja czasowa: umowa zawierana na odległość dotycząca serii produktów i/lub usług, których dostawa i/lub obowiązek zakupu są rozłożone w czasie;
Trwały nośnik danych: każdy środek umożliwiający konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji, które są skierowane do niego osobiście, w sposób umożliwiający przyszłe zapoznanie się z przechowywanymi informacjami i ich niezmienione odtworzenie.
Prawo do odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy zawieranej na odległość w okresie możliwości wycofania się z umowy;
Wzór formularza: wzór formularza odstąpienia od umowy, który udostępnia przedsiębiorca i który konsument może wypełnić, jeżeli chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy.
Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna, która oferuje konsumentom produkty i/lub usługi na odległość;
Umowa zawierana na odległość: umowa, na mocy której korzysta się wyłącznie z jednej lub większej liczby technik porozumiewania się na odległość w ramach systemu zorganizowanego przez przedsiębiorcę w celu sprzedaży na odległość produktów lub usług, do momentu zawarcia umowy włącznie;
Technika porozumiewania się na odległość: środki, które mogą być wykorzystane do zawarcia umowy, bez jednoczesnego przebywania konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym pomieszczeniu.
Ogólne Warunki Handlowe: aktualne Ogólne Warunki Handlowe przedsiębiorcy.

 

Artykuł 2 – Tożsamość przedsiębiorcy

SEM BV – Oude boekeloseweg 9
7553DS Hengelo

kvk: 13043353
Numer VAT: NL808528014B02

 

Artykuł 3 – Zastosowanie

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie do każdej oferty składanej przez Przedsiębiorcę oraz do każdej umowy i zamówienia zawieranych na odległość pomiędzy Przedsiębiorcą a Konsumentem.
Przed zawarciem umowy na odległość, tekst niniejszych ogólnych warunków zostanie udostępniony konsumentowi. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, że ogólne warunki są dostępne do wglądu w lokalu przedsiębiorcy oraz że zostaną one przesłane konsumentowi bezpłatnie tak szybko, jak to możliwe, na wniosek konsumenta.
Jeżeli umowa zawierana na odległość zawierana jest drogą elektroniczną, wówczas, w przeciwieństwie do poprzedniego ustępu, przed zawarciem umowy na odległość, tekst niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych zostanie udostępniony konsumentowi w formie elektronicznej w taki sposób, aby mógł on łatwo zapisać go na trwałym nośniku danych. Jeżeli nie jest to możliwe, przed zawarciem umowy sprzedaży na odległość, zostanie wskazane, gdzie można zapoznać się z ogólnymi warunkami w formie elektronicznej oraz że zostaną one przesłane konsumentowi bezpłatnie, na jego wniosek, w formie elektronicznej lub w inny sposób.
W przypadku, gdy oprócz niniejszych warunków ogólnych obowiązują szczególne warunki dotyczące produktu lub usługi, stosuje się odpowiednio akapit drugi i trzeci, a konsument może zawsze polegać na obowiązującym postanowieniu, które jest dla niego najkorzystniejsze, w przypadku sprzecznych warunków ogólnych.
Jeśli jedno lub więcej postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych zostanie w dowolnym momencie unieważnione lub uchylone w części lub w całości, umowa i niniejsze warunki pozostają w mocy w pozostałym zakresie, a dane postanowienie zostanie niezwłocznie zastąpione, w porozumieniu obu stron, postanowieniem, które w możliwie największym stopniu zbliża się do zakresu pierwotnego postanowienia.
Sytuacje nieobjęte niniejszymi warunkami ogólnymi muszą być oceniane “w duchu” niniejszych warunków ogólnych.
Każdy brak jasności co do interpretacji lub treści jednego lub więcej postanowień naszych warunków musi być interpretowany “w duchu” tych ogólnych warunków.

 

Artykuł 4 – Oferta

Jeżeli oferta ma ograniczony okres ważności lub jest uzależniona od spełnienia określonych warunków, zostanie to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
Oferta jest niezobowiązująca. Przedsiębiorca ma prawo do zmiany i dostosowania oferty.
Oferta zawiera pełny i dokładny opis oferowanych produktów i/lub usług. Opis jest wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić konsumentowi właściwą ocenę oferty. Jeśli przedsiębiorca używa zdjęć, są one prawdziwym odzwierciedleniem oferowanych produktów i/lub usług. Oczywiste omyłki lub oczywiste błędy w ofercie nie są wiążące dla przedsiębiorcy.
Wszystkie zdjęcia, specyfikacje i dane w ofercie są orientacyjne i nie mogą prowadzić do odszkodowania lub rozwiązania umowy.
Zdjęcia produktów są prawdziwym odzwierciedleniem oferowanych produktów. Przedsiębiorca nie może zagwarantować, że przedstawione kolory będą dokładnie odpowiadać rzeczywistym kolorom produktów.
Efekty kamieni, kamieni szlachetnych, symboli lub innych materiałów mają jedynie charakter ilustracyjny. Z (metafizycznego) działania kamieni, kamieni szlachetnych, symboli i innych materiałów nie można wyciągnąć żadnych gwarancji.
Każda oferta zawiera takie informacje, aby dla konsumenta było jasne, jakie prawa i obowiązki wiążą się z przyjęciem oferty. Dotyczy to w szczególności:
Cena zawiera podatki;
ewentualne koszty wysyłki;
sposób, w jaki porozumienie zostanie doprowadzone do skutku i jakie działania są do tego wymagane;
czy ma zastosowanie prawo do odstąpienia od umowy czy też nie;
sposób płatności, dostawy i realizacji umowy;
termin na przyjęcie oferty lub termin, w którym przedsiębiorca gwarantuje cenę;
wielkość taryfy dla komunikacji na odległość, jeżeli koszty korzystania z techniki komunikacji na odległość są obliczane na podstawie innej niż regularna taryfa podstawowa dla wykorzystywanych środków komunikacji;
czy umowa jest archiwizowana po jej zawarciu, a jeśli tak, to w jaki sposób konsument może się z nią zapoznać;
sposób, w jaki konsument, przed zawarciem umowy, może sprawdzić dane podane przez siebie w kontekście umowy i, w razie potrzeby, poprawić je;
wszelkie inne języki, poza niderlandzkim, w których może zostać zawarta umowa;
kodeksy postępowania, którym podlega przedsiębiorca, oraz sposób, w jaki konsument może zapoznać się z tymi kodeksami postępowania drogą elektroniczną; oraz
minimalny okres obowiązywania umowy zawieranej na odległość w przypadku przedłużenia transakcji.

 

Artykuł 5 – Umowa

Umowa wchodzi w życie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, w momencie przyjęcia przez konsumenta oferty i spełnienia określonych w niej warunków.
Jeżeli konsument przyjął ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie elektronicznej akceptacji oferty. Tak długo, jak otrzymanie tej akceptacji nie zostanie potwierdzone przez przedsiębiorcę, konsument może rozwiązać umowę.
Jeżeli umowa zawierana jest drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony elektronicznego przekazu danych oraz zapewni bezpieczne środowisko internetowe. Jeżeli konsument ma możliwość dokonywania płatności drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki bezpieczeństwa.
Przedsiębiorca może – w ramach przepisów prawa – zapoznać się ze zdolnością konsumenta do wywiązania się ze swoich zobowiązań płatniczych, jak również ze wszystkimi faktami i czynnikami, które są ważne dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeżeli na podstawie tego badania przedsiębiorca ma uzasadnione powody, aby nie zawierać umowy, jest uprawniony do odmowy przyjęcia zamówienia lub wniosku albo do obwarowania jego realizacji szczególnymi warunkami.
Przedsiębiorca wraz z produktem lub usługą prześle konsumentowi następujące informacje, w formie pisemnej lub w taki sposób, aby konsument mógł je przechowywać w dostępny sposób na trwałym nośniku danych:
Adres siedziby Przedsiębiorcy, pod którym Konsument może składać reklamacje;
warunki i sposób, w jaki Konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, lub wyraźne oświadczenie o wyłączeniu prawa odstąpienia od umowy;
informacje o gwarancjach i istniejącym serwisie po zakupie;
dane, o których mowa w art. 4 ust. 3 niniejszych warunków, chyba że przedsiębiorca przekazał je konsumentowi przed zawarciem umowy;
wymagania dotyczące odstąpienia od umowy, jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż jeden rok lub na czas nieokreślony; – wymagania dotyczące anulowania umowy. Przetłumacz z Tłumaczem DeepL (wersja darmowa).

 

Artykuł 6 – Prawo do odstąpienia od umowy

Po dostarczeniu produktów:

Przy zakupie produktów, konsument ma możliwość rozwiązania umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni. Okres możliwości wycofania się z umowy rozpoczyna się w dniu następującym po otrzymaniu produktu przez konsumenta lub osobę uprzednio wskazaną przez konsumenta i ogłoszonego przez przedsiębiorcę przedstawiciela.
Podczas okresu schładzania konsument będzie ostrożnie obchodził się z produktem i opakowaniem. Rozpakuje on lub użyje produktu tylko w zakresie niezbędnym do oceny, czy chce go zatrzymać. Jeżeli skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, zwróci produkt wraz ze wszystkimi akcesoriami i – o ile to możliwe – w oryginalnym stanie i opakowaniu przedsiębiorcy, zgodnie z dostarczonymi przez niego rozsądnymi i jasnymi instrukcjami.
Jeżeli konsument chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, jest zobowiązany poinformować o tym przedsiębiorcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. Konsument musi to zgłosić za pomocą formularza wzorcowego. Po poinformowaniu przez konsumenta o chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, klient musi zwrócić produkt w ciągu 14 dni. Konsument musi udowodnić, że dostarczony towar został zwrócony w terminie, na przykład za pomocą dowodu nadania.
Jeżeli po upływie terminów określonych w ust. 2 i 3 konsument nie poinformował, że chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, ani nie zwrócił produktu przedsiębiorcy, zakup jest faktem.

 

Artykuł 7 – Koszty w przypadku odstąpienia od umowy

Jeżeli konsument skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, poniesie nie więcej niż koszty przesyłki zwrotnej.
Jeżeli konsument uiścił jakąś kwotę, przedsiębiorca zwróci tę kwotę jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Warunkiem jest, aby produkt został już odebrany przez sprzedawcę lub aby można było przedstawić niezbity dowód całkowitego zwrotu.

 

Artykuł 8 – Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

Przedsiębiorca może uniemożliwić konsumentowi skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy w przypadku produktów opisanych w ust. 2 i 3. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy jest ważne tylko wtedy, gdy przedsiębiorca wyraźnie zaznaczył ten fakt w momencie składania oferty lub przynajmniej w odpowiednim czasie przed zawarciem umowy.
Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy jest możliwe tylko w przypadku produktów
które zostały stworzone przez przedsiębiorcę zgodnie ze specyfikacją konsumenta;
które mają wyraźnie osobisty charakter;
Ze względu na ich charakter nie mogą być zwrócone;
Które szybko się psują lub starzeją;
Których ceny podlegają wahaniom na rynku finansowym, na które Przedsiębiorca nie ma wpływu;
Dla poszczególnych gazet i czasopism;
W przypadku nagrań audio i wideo oraz oprogramowania komputerowego, którego pieczęć została zerwana przez konsumenta.
Dla produktów higienicznych, w przypadku których konsument zerwał plombę.
Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy jest możliwe tylko w przypadku usług
dotyczące zakwaterowania, transportu, działalności restauracyjnej lub rekreacyjnej, które mają być wykonane w określonym dniu lub w określonym okresie;
których dostawa rozpoczęła się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem okresu możliwości wycofania się z umowy;
dotyczące zakładów i loterii.

 

Artykuł 9 – Cena

W okresie ważności oferty ceny oferowanych produktów i/lub usług nie ulegną podwyższeniu, z wyjątkiem zmian cen spowodowanych zmianami stawek podatku VAT.
W przeciwieństwie do poprzedniego akapitu, przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi, których ceny są związane z wahaniami na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu, po zmiennych cenach. Ten związek z wahaniami cen oraz fakt, że wszelkie wymienione ceny są cenami zalecanymi, zostanie podany wraz z ofertą.
Podwyżki cen w ciągu 3 miesięcy po zawarciu umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynikają z ustawowych regulacji lub przepisów.
Podwyżki cen od 3 miesięcy po zawarciu umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy przedsiębiorca to przewidział i:
wynikają one z przepisów lub postanowień ustawowych; lub
konsument jest uprawniony do wypowiedzenia umowy w dniu, w którym podwyżka cen wchodzi w życie.
Ceny podane w ofercie produktów lub usług zawierają podatek VAT.
Wszystkie ceny mogą ulec błędom drukarskim. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki błędnych wydruków i błędów w druku. W przypadku błędnych wydruków, Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do dostarczenia produktu po niewłaściwej cenie. Przetłumacz z Tłumaczem DeepL (wersja darmowa).

 

Artykuł 10 – Zgodność i gwarancja

Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i/lub usługi są zgodne z umową, specyfikacjami podanymi w ofercie, uzasadnionymi wymaganiami dotyczącymi niezawodności i/lub możliwości serwisowania oraz przepisami ustawowymi i/lub przepisami państwowymi obowiązującymi w dniu zawarcia umowy. Jeśli tak uzgodniono, przedsiębiorca gwarantuje również, że produkt nadaje się do innego niż normalne użytkowanie.
Gwarancja udzielona przez przedsiębiorcę, producenta lub importera nie narusza praw i roszczeń, których konsument, na podstawie umowy, może dochodzić od przedsiębiorcy.
Wszelkie wady lub nieprawidłowo dostarczone produkty muszą być zgłoszone przedsiębiorcy na piśmie w ciągu 4 tygodni od dostawy. Produkty muszą być zwrócone w oryginalnym opakowaniu i w nowym stanie.
Okres gwarancji przedsiębiorcy pokrywa się z okresem gwarancji producenta. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za ostateczną przydatność produktów do każdego indywidualnego zastosowania przez konsumenta, ani za jakiekolwiek doradztwo w zakresie użytkowania lub stosowania produktów.
Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli:
Konsument sam naprawił i/lub zmodyfikował dostarczone produkty lub zlecił ich naprawę i/lub modyfikację osobom trzecim;
Dostarczone produkty zostały wystawione na działanie nienormalnych warunków lub w inny sposób nieostrożnie lub niezgodnie z instrukcjami przedsiębiorcy i/lub są traktowane na opakowaniu;
Wadliwość jest całkowicie lub częściowo wynikiem przepisów, które rząd ustanowił lub ustanowi w odniesieniu do charakteru lub jakości użytych materiałów.

 

Artykuł 11 – Dostawa i wdrożenie

Firma dołoży najwyższej staranności przy przyjmowaniu i realizacji zamówień na produkty oraz przy ocenie wniosków o świadczenie usług.
Miejscem dostawy jest adres, który konsument podał firmie.
Z zastrzeżeniem postanowień punktu 4 niniejszego artykułu, firma będzie realizować przyjęte zamówienia niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 30 dni, chyba że konsument wyraził zgodę na dłuższy okres dostawy. Jeżeli dostawa jest opóźniona lub zamówienie nie może być zrealizowane lub może być zrealizowane tylko częściowo, Konsument zostanie o tym poinformowany w ciągu 30 dni od złożenia zamówienia. W takim przypadku konsument ma prawo do bezpłatnego rozwiązania umowy. Konsument nie jest uprawniony do otrzymania odszkodowania.
Wszystkie terminy dostaw są orientacyjne. Konsument nie może wywodzić żadnych praw z podanych terminów dostawy. Przekroczenie terminu nie uprawnia konsumenta do odszkodowania.
W przypadku rozwiązania umowy zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu, przedsiębiorca zwróci konsumentowi wpłaconą przez niego kwotę tak szybko jak to możliwe, ale najpóźniej w ciągu 14 dni od rozwiązania umowy.
Jeżeli dostawa zamówionego produktu okaże się niemożliwa, przedsiębiorca dołoży starań, aby dostarczyć artykuł zastępczy. Informacja o dostarczeniu artykułu zastępczego zostanie przekazana w sposób jasny i zrozumiały, najpóźniej w momencie dostawy. Prawo do odstąpienia od umowy nie może być wyłączone w przypadku artykułów zamiennych. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi przedsiębiorca.
Ryzyko uszkodzenia i/lub utraty produktów spoczywa na przedsiębiorcy aż do momentu dostarczenia ich konsumentowi lub wcześniej wyznaczonemu i zgłoszonemu przedstawicielowi przedsiębiorcy, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

 

Artykuł 12 – Transakcje ciągłe: czas trwania, rozwiązanie i przedłużenie

Zakończenie

Konsument może zawrzeć umowę na czas nieokreślony, która obejmuje regularne dostawy produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, w dowolnym momencie, wypowiadając obowiązujące zasady wypowiedzenia i z zachowaniem okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego jednego miesiąca.
Konsument może zawrzeć umowę na czas określony, która obejmuje regularne dostarczanie produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, w dowolnym momencie na koniec ustalonego okresu wypowiedzieć ją zgodnie z obowiązującymi zasadami i z zachowaniem okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego jednego miesiąca.
Konsument może wypowiedzieć umowy, o których mowa w poprzednich ustępach
wypowiedzieć je w każdym czasie i nie ograniczać się do wypowiedzenia w określonym czasie lub w określonym okresie;
przynajmniej zakończyć je w taki sam sposób, w jaki zostały przez niego zakończone;
Zawsze wypowiadaj je z takim samym okresem wypowiedzenia, jaki przedsiębiorca przewidział dla siebie.
Rozszerzenie

Umowa, która została zawarta na czas określony i która obejmuje regularne dostawy produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, nie może zostać milcząco przedłużona lub odnowiona na czas określony.
W drodze odstępstwa od poprzedniego ustępu, umowa na czas określony, która została zawarta na regularne dostarczanie dzienników lub tygodników, może zostać automatycznie przedłużona na czas określony, który nie przekracza trzech miesięcy, jeżeli konsument ma prawo do rozwiązania tej przedłużonej umowy przed końcem okresu przedłużenia, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który nie przekracza jednego miesiąca.
Umowa na czas określony, która została zawarta w celu regularnego dostarczania produktów lub usług, może zostać automatycznie przedłużona na czas nieokreślony tylko wtedy, gdy konsument ma w każdej chwili prawo do jej rozwiązania z zachowaniem okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego jednego miesiąca oraz okresu nieprzekraczającego trzech miesięcy, jeżeli umowa dotyczy regularnego dostarczania dzienników lub tygodników, ale rzadziej niż raz w miesiącu.
Umowa na czas określony o regularne dostarczanie, w ramach wprowadzenia, dzienników i tygodników (prenumerata próbna lub wprowadzająca) nie jest automatycznie kontynuowana i wygasa automatycznie po upływie okresu próbnego lub wprowadzającego.
Czas trwania pomocy

Jeżeli umowa trwa dłużej niż jeden rok, po upływie roku konsument może w każdej chwili rozwiązać umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego do jednego miesiąca, chyba że uzasadnienie i uczciwość sprzeciwiają się rozwiązaniu umowy przed upływem uzgodnionego okresu. Przetłumacz z Tłumaczem DeepL (wersja darmowa).

 

Artykuł 13 – Płatność

O ile nie uzgodniono innej daty, kwoty płatne przez konsumenta powinny zostać zapłacone w ciągu siedmiu dni roboczych od rozpoczęcia okresu do namysłu, o którym mowa w art. 6 ust. 1. W przypadku umowy o świadczenie usług, okres ten rozpoczyna się po otrzymaniu przez konsumenta potwierdzenia zawarcia umowy.
Konsument ma obowiązek do nieścisłości w danych dostarczonych lub określonych płatności natychmiast do operatora do zgłaszania.
W przypadku braku płatności ze strony Konsumenta, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych, Przedsiębiorca jest uprawniony do obciążenia Konsumenta wszelkimi ustalonymi wcześniej uzasadnionymi kosztami poniesionymi przez Konsumenta.
Aby dokonać płatności za pośrednictwem Klarna, zostaniesz odesłany do Klarna podczas procesu realizacji zamówienia. Państwa dane kontaktowe oraz informacje o zamówieniu zostaną przekazane do firmy Klarna w celu sprawdzenia, czy spełniają Państwo wymagania dotyczące płatności retrospektywnych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez firmę Klarna. Zobacz politykę prywatności/ogólne warunki handlowe Klarna tutaj.

 

Artykuł 14 – Procedura składania skarg

Przedsiębiorca posiada wystarczająco upublicznioną procedurę reklamacyjną i rozpatruje reklamację zgodnie z tą procedurą.
Reklamacje dotyczące wykonania umowy muszą być w pełni i jasno opisane i złożone przedsiębiorcy w ciągu 7 dni od stwierdzenia przez konsumenta wad.
Odpowiedzi na reklamacje składane do przedsiębiorcy udziela się w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania reklamacji. Jeżeli reklamacja wymaga przewidywalnie dłuższego czasu rozpatrzenia, przedsiębiorca udzieli odpowiedzi w terminie 14 dni z zawiadomieniem o jej otrzymaniu oraz wskazaniem, kiedy konsument może spodziewać się bardziej szczegółowej odpowiedzi.
Jeżeli reklamacja nie może być rozwiązana w drodze wzajemnych konsultacji, powstaje spór, który podlega procedurze rozstrzygania sporów.
W przypadku reklamacji konsument powinien w pierwszej kolejności zwrócić się do przedsiębiorcy. W przypadku skarg, które nie mogą być rozwiązane w drodze wzajemnego porozumienia, konsument powinien zwrócić się do Stichting Webwinkelkeur (nl), które będzie mediować bezpłatnie. Jeśli nadal nie ma rozwiązania, konsument ma możliwość, aby jego skarga została rozpatrzona przez niezależną komisję rozstrzygania sporów powołaną przez Stichting Webwinkelkeur, której orzeczenie jest wiążące i zarówno przedsiębiorca jak i konsument zgadzają się na to wiążące orzeczenie. Przekazanie sporu do komisji ds. sporów wiąże się z kosztami, które konsument musi uiścić na rzecz odpowiedniej komisji. Możliwe jest również składanie skarg za pośrednictwem europejskiej platformy ODR (http://ec.europa.eu/odr).
Reklamacja nie zawiesza zobowiązań przedsiębiorcy, chyba że przedsiębiorca wskaże inaczej na piśmie.
Jeżeli reklamacja zostanie uznana przez przedsiębiorcę za uzasadnioną, przedsiębiorca według swojego uznania bezpłatnie wymieni lub naprawi dostarczone produkty.

 

Artykuł 15 – Spory

Do umów pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem, do których mają zastosowanie niniejsze ogólne warunki, stosuje się wyłącznie prawo holenderskie. Nawet jeśli konsument mieszka za granicą.
Konwencja wiedeńska o umowach sprzedaży nie ma zastosowania.

 

Artykuł 16 – Przepisy dodatkowe lub odmienne

Dodatkowe postanowienia lub postanowienia, które odbiegają od niniejszych ogólnych warunków, nie mogą być niekorzystne dla konsumenta i powinny być zapisane na piśmie lub w taki sposób, aby konsument mógł je przechowywać w dostępny sposób na trwałym nośniku danych.